Barcelona

Institut XXV Olimpíada
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha problemes informàtics.