Barcelona

EOI Vall Hebron
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades

Sant Genís dels Agudells

Càrrega a l'exterior
Moment en que poden accedir al col·legi electoral
Els agents trenquen les portes por poder accedir a l'interior
Càrrega a l'exterior