Barcelona

Escola Taxonera
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es pot votar amb normalitat, cel.lebració al final de la votació.