Girona

Centre Cívic Sant Narcís
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Es viuen moments de gran tensió després de la càrrega patida al Servei Municipal d'Ocupació de Sant Narcís.