Igualada

Escola Gabriel Castellà
Anoia (Barcelona)
39.316 habitants
Es vota amb normalitat.