Barcelona

CFA Rius i Taulet
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Una àvia va a votar.