Barcelona

Escola Pit Roig
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha presèncie d'observadors internacionals.
El dia 30 de setembre s'improvitza un concert.
Es reben els Mossos.
Ja hi ha més de 250 persones.