Barcelona

Escola Pit Roig
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha presèncie d'observadors internacionals.