Calella

Fàbrica Llobet
Maresme (Barcelona)
18.481 habitants
Es vota amb normalitat. A la fàbrica també hi va a votar la gent que havia d'anar a l'Escola Freta perquè en aquest punt finalment no s'hi vota. S'habiliten autobusos a fi i efecte que la gent pugui votar amb tranquil·litat.