Masdenverge

Centre Masdenverge Actiu
Montsià (Tarragona)
1.067 habitants
El centre on s'havia de votar és precintat.