Rubió

Col·legi electoral desconegut.
Anoia (Barcelona)
230 habitants
Hi ha una forta presència de guàrdies civils a l'entrada del poble. Però es pot votar.